آموزش

مهمترين ركن توسعه در ابعاد فردي، سازمانى و اجتماعي، آموزش است ،كه سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد.  آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی کند.

آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌شود، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌ کند. لذا باید بدین نکته توجه داشته باشیم ما زمانی می توانیم از امکانات و تجهیزاتی که داریم استفاده کنیم و مسیر رسیدن به موفقیت را هموارتر کنیم و بدان سریعتر دست پیدا کنیم که روزانه در حال آموزش باشیم و دامنه اطلاعاتی خود را گسترده کنیم تا بتوانیم آن ها را همراه با تجربه ای که داریم در زمان و مکان مناسب با استراتژِ مناسب پیاده سازی کنیم .